Samen groot

Met elkaar van het aardgas af. Dat realiseren we niet alleen voor (groepen) huishoudens, scholen en kerken, dat doen we ook voor complete wijken en grootzakelijke verbruikers. Behalve voor buurtwarmtenetten biedt de regio vele mogelijkheden voor grotere, nieuwe en bestaande stadskernen en voor bedrijventerreinen.

Om onze impact op verduurzaming van de energievoorziening in de regio te vergroten, zijn we meer grootschalig aan de slag gegaan. Wij richten ons op ruimteverwarming en warm tapwater op hoge temperatuur (voor oude, bestaande bouw), op midden en lage temperatuur (voor nieuwe en goed geïsoleerde bouw) en vullen dat aan met alternatieve oplossingen om zodoende ook de afhankelijkheid van en de invloed op het elektriciteitsnet te verlagen. Voor het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van deze grotere duurzame warmtenetten, richten we samen met partners nieuwe warmtebedrijven op zoals Meer Groene Warmte en Polderwarmte.

Meer Groene Warmte

De aanleiding was een grote hoeveelheid restwarmte uit het vergistings- en composteringsproces van energie- en grondstoffenbedrijf Meerlanden, die ongebruikt de lucht in verdween. Samen hebben we daar een goede toepassing voor gevonden en hebben we een duurzame warmtevoorziening ontwikkeld. De oplossing is in te zetten op verschillende plekken in de buurt van Meerlanden, maar ook separaat op andere plekken in het zuiden en westen van Haarlemmermeer en in de verzorgingsgebieden van Meerlanden. De verst gevorderde ontwikkeling betreft het duurzame warmtenet voor Amsterdam Airport Business Park (Park Rijk) te Schiphol Rijk. Dit warmtenet wordt in 2020 gerealiseerd en gaat gevoed worden met restwarmte uit datacenters en verbranding van de door Meerlanden regionaal ingezamelde biomassa, gedroogd met de restwarmte van het verwerkingsproces van Meerlanden.

Check ook www.meergroenewarmte.nl

Polderwarmte

De aanleiding was het verleggen van de A9, waardoor een mooie strook grond vrij kwam in Badhoevedorp. Ruimte in de grond, behoefte aan duurzame energievoorziening en vele ontwikkelingen in dit bedrijvige gebied, zijn optimale basis ingrediënten voor een duurzaam warmtenet èn voor een Klimaatplantsoen. Inmiddels zijn vooral vele geïnteresseerden vanuit Haarlem aangehaakt bij dit initiatief van SamenWarm en Energie Transitie Support. Denk aan hotels, bedrijventerreinen, dorpsraden, ontwikkelaars, datacenters en verschillende productiebedrijven. Vanuit de nieuw te bouwen 100% duurzame bio-energie installatie op De Nieuwe Liede in 2020 kan een groot deel van deze geïnteresseerden voorzien worden van duurzame warmte en warm tapwater, maar ook van koude. Restwarmte en op langere termijn ook aardwarmte (>3km diep), zullen de hoofdmoot vormen van de warmtevoorziening.

Check ook www.polderwarmte.nl